Новини проекту
Відбулася міжнародна науково-практична конференція
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Результати розіграшу подарунків до дня Святого Миколая
З Днем святого Миколая!
Увага! Пропонуємо цікавий мультимедійний контент!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
Розіграш подарунків для вчителів до Дня святого Миколая!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 1 людина

Положення про академічну доброчесність

Дата: 5 квітня 2018 о 09:25

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

у Розкошівській  загальноосвітній школі І-ІІ ступенів

1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність у Розкошівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування осіб, що працюють та навчаються в школі.

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, ст. 42 Закону України «Про освіту»  та на виконання основних завдань діяльності колективу школи, затверджених педагогічною радою навчального

1.3. У своїй діяльності навчальний заклад дотримується принципу меритократії, що означає оцінювання учнів винятково на підставі їх знань і вмінь, а педагогічних працівників - на основі їх професійної компетентності, результатів роботи, внеску у розвиток школи, що є підставою для їх подальшого матеріального, морального та кар’єрного стимулювання. Школа  зобов’язується вживати заходів щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в  роботах педагогічних працівників та здобувачів загальної середньої освіти.

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі загальної середньої освіти зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють та навчаються в школі, підтримувати систему демократичних відносин між представниками шкільної спільноти, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету закладу освіти.

1.5. Школа в своїй діяльності керується принципом незалежності здобуття загальної середньої  освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій. Створення та діяльність політичних партій, суспільно-політичних рухів, релігійних об'єднань та воєнізованих формувань в школі не допускається.

Адміністрація школи гарантує дотримання в стінах закладу освіти ст. 36 Конституції України. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в навчально-виховному процесі. Педагогічні працівники та інші співробітники школи є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. Жодний адміністративний тиск з приводу політичних переконань, а також характеру волевиявлення членів шкільної спільноти через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії є недопустимим.

1.6. Дотримання академічної доброчесності в школі пов’язане із сповідуванням педагогічними працівниками та здобувачами загальної середньої освіти наступних принципів:

1.6.1. Верховенства права. В шкільному середовищі пріоритетом повинно бути дотримання принципу верховенства права, а саме: справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо.

1.6.2. Законності. У своїй діяльності члени шкільної спільноти мають суворо дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних актів.

1.6.3. Соціальної справедливості. У взаємовідносинах між членами шкільної громади важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та школи, а також повага до гідності кожної особи, нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки.

1.6.4. Науковості. Педагогічні працівники зобов’язані об'єктивно висвітлювати наукові факти, поняття, теорії; ознайомлювати шкільну спільноту з новими досягненнями, науковими методами, пояснювати значення теорії для практики; розкривати наукові причинно-наслідкові зв'язки явищ, що вивчаються; викладати навчальний матеріал з позицій останніх досягнень науки й техніки; забезпечувати тісний зв'язок із сьогоденням.

1.6.5 Дотримання авторського права. Педагогічні працівники повинні посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні права; надавати достовірну інформацію про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну, науково-педагогічну, творчу діяльність. Забезпечити виконання письмових робіт без залучення зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, списування академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

1.6.6 Принцип достовірності результатів педагогічної, науково-педагогічної, дослідницької діяльності здобувачів загальної середньої освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); об‘єктивність оцінювання результатів навчання. Не допускати свідомого завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів загальної середньої освіти.

1.6.7 Професіоналізму та компетентності. Передбачає наявність у здобувачів загальної середньо освіти та педпрацівників школи управлінських та аналітичних здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці.

1.6.8 Партнерства і взаємодопомоги. Означає сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін.

1.6.9 Відкритості й прозорості. Усі процеси, документи в школі, які стосуються освітньої, наукової, дослідницької, господарської та фінансової діяльності, є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю.

1.6.10 Відповідальності. Здобувачі загальної середньої освіти та педагогічні працівники школи мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення.

1.7. Дія цього Положення поширюється та є обов’язковою до виконання для всіх учасників освітнього процесу в школі. Усі особи, на яких поширюється дане Положення, повинні бути ознайомлені з його змістом.

1.8. Положення публікується на офіційному веб-сайті школи.

2. Політика академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2.2. Академічна доброчесність педагогічних працівників спрямована на:

2.2.1. Дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, Статуту школи, Колективного договору та внутрішнього шкільного розпорядку.

2.2.2. Повагу до осіб, які здобувають освіту, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин.

2.2.3. Об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти; ефективне виконання своїх функціональних обов’язків; підвищення кваліфікації.

2.2.4. Дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо.

2.2.5. Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами  освіти.

2.2.6. Дотримання законодавства із запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів.

2.2.7. Нести відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Академічна доброчесність здобувачів загальної середньої освіти передбачає:

2.3.1. Дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України.

2.3.2. Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

2.3.3. Повагу честі і гідності інших осіб, навіть  якщо їх погляди відрізняються від ваших.

2.3.4. Бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.3.5. Використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них.

2.3.6. Не фальсифікувати інформацію, результати досліджень.

2.3.7. Не пропонувати неправомірну вигоду за отримання будь-яких переваг у навчальній або науково-дослідницькій діяльності.

2.3.8. Негайно повідомляти адміністрацію школи у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

2.3.9. Нести відповідальність за порушення академічної доброчесності.

3.Етичні норми академічної діяльності педагогічних працівників та здобувачів загальної середньої  освіти

3.1. Педагогічний працівник має дотримуватися моральних норм і правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності, зокрема:

3.1.1. Сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу.

3.1.2. Сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу школи.

3.1.3. Шанобливо ставитися до державної символіки та символіки школи.

3.1.4. Зберігати та примножувати славні традиції школи.

3.1.5. Виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв та традицій учнів, працівників школи всіх національностей.

3.1.6. Допомагати учасникам освітнього процесу, що опинилися у складних життєвих обставинах.

3.1.7. Не принижувати будь-яким чином гідність здобувачів загальної середньої освіти.

3.2.   У процесі навчання здобувачі загальної середньої освіти:

3.2.1. Зобов’язані зберігати та раціонально та дбайливо використовувати матеріально-технічну базу школи.

3.2.2. Сприяти збереженню та примноженню традицій школи, підвищувати престиж школи власними досягненнями у навчанні, науці, спорті, творчості.

3.2.3. Шанувати історію школи, здобутки педагогів, випускників, сприяти розвитку позитивної репутації школи.

3.2.4. Повинні приходити на заняття без запізнення, знати вчителів на ім’я та по батькові, звертатися до них на «Ви».

3.2.5. Не мають права поводитися грубо з учителями, однолітками, іншими працівниками школи.

4. Етичні норми наукової діяльності. Академічний плагіат.

4.1. Педагогічні працівники, здобувачі загальної середньої освіти зобов’язані в процесі своєї діяльності дотримуватися принципу академічної доброчесності та етичних норм наукової діяльності.

4.2. Порушенням етичних норм наукової діяльності є:

4.2.1. Порушення методики виконання досліджень.

4.2.2. Академічна фальсифікація та фабрикація; публікація вигаданих результатів досліджень.

4.2.3. Приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні наукового продукту.

4.2.4. Оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.

4.2.5. Надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу.

4.3. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають:

4.3.1. Науково-дослідницькі роботи здобувачів загальної середньої освіти,  науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти уроків). Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють керівники методоб'єднань, члени методичної ради школи, методичні ради вищих інстанцій.

4.4. Форми академічного плагіату:

4.4.1. Використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань.

4.4.2. Перефразування або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування.

4.4.3. Спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел; представлення в якості власного твору (есе, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду ,послугу чи соціальні зв’язки.

4.4.4. Посилання на джерела, які не використовувалися в роботі.

4.4.5. Використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів та зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо).

4.4.6. Складання всіх форм семестрового контролю, державної підсумкової атестації підставними особами.

4.4.7. Списування.

4.4.8. Повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи.

4.4.9. Повторна публікація своїх наукових результатів.

4.4.10 Фальсифікація результатів освітньої діяльності.

5. Заходи з попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності

5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в школі  використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

5.1.1. Інформування здобувачів загальної середньої освіти, науково-педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики.

5.1.2. Визнання в школі принципу відкритості, що забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, адміністративної та фінансової прозорості, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті.

5.1.3. Ознайомлення здобувачів загальної середньої освіти й педагогічних працівників із цим Положенням.

5.1.4. Посилений контроль адміністрації школи, методичної ради, керівників методоб'єднань , членів екзаменаційних комісій щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо  щодо академічного плагіату, списування.

6. Відповідальність за недотримання норм та правил академічної доброчесності

6.1. За порушення правил академічної доброчесності  педагогічні працівники можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності: відмова у присвоєнні педагогічного звання, кваліфікаційної категорії та позбавлення педагогічного звання, кваліфікаційної категорії.

6.2. Порушення загальноприйнятих норм поведінки, ігнорування норм етики, моралі та громадської  свідомості, етичних норм академічної та наукової діяльності може розглядатися як вчинення аморального проступку, що за своїм характером несумісний із продовженням роботи в школі.

7. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики

7.1. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики покладається на адміністрацію та методичну раду школи.

8. Заключні положення

8.1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради школи та вводиться в дію наказом директора школи.

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради школи та вводяться в дію наказом директора школи.

Положення розглянуто і погоджено на засіданні педагогічної ради Розкошівської  загальноосвітньої   школи І-ІІ ступенів,  протокол № 1  від 19.02.2018 року, погоджено на засіданні ради школи.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.